Jelenlegi hely

Wellness Parajd

  A só­bá­nyá­já­ról és ke­ze­lé­se­i­ről hí­res Pa­raj­don ta­lál­ha­tó, mind­össze né­hány km tá­vol­ság­ra a vi­lág­hí­rű Med­ve-tó ha­zá­já­tól, Szo­vá­tá­tól. A pa­raj­di Well­ness Köz­pont a Só­szo­ros mel­lett he­lyez­ke­dik el 1900 nm fe­lü­le­ten, amely­hez to­váb­bi 7500nm zárt ud­var tar­to­zik.

  Úgy ter­vez­ték, hogy a mo­dern komp­le­xum az egész­sé­ges élet­mó­dot tart­sa szem előtt. Az egész­sé­ges élet­stí­lust kö­ve­tő ügy­fe­lei szá­má­ra pi­he­nést és ki­kap­cso­ló­dást, szé­les­kö­rű well­ness szol­gál­tat­ásó­kat biz­to­sít, ame­lyek a ké­sőb­bi­ek­ben gyó­gyá­sza­ti ke­ze­lé­sek­kel is ki­egé­szül­nek.

  Az épü­let­ben két 10x20 m-es me­den­ce van, ame­lyek­ből az egyik édes­vi­zű, a má­sik sós ter­mál gyógy­vi­zes, emel­lett egy 8x3m-es gye­rek­me­den­ce, 2 ja­kuz­zi, sza­u­nák, ró­mai- és tö­rök­für­dők, fit­nesz te­rem, és öl­tö­zők áll­nak a ven­dé­gek ren­del­ke­zé­sé­re.

  A pa­raj­di Well­ness Köz­pont kel­le­mes ki­kap­cso­ló­dást nyújt, ener­gia­fel­töl­tést és ké­nyez­te­tést a test­nek és lé­lek­nek egy­aránt, az év bár­mely sza­ká­ban.

  Nyitvatartás: Hétfőtől - Péntekig: 12 órától - 21 óráig
  Szombat - Vasárnap:10 órától - 21 óráig

  Well­ness be­lé­pő 2+1 óra
  Fel­nőtt jegy: Hét­köz­ben 25Ron Hét­vé­gén 30Ron
  Gye­rek jegy: Hét­köz­ben 15Ron Hét­vé­gén 20Ron
  Nyug­dí­jas jegy: Hét­köz­ben 10Ron Hét­vé­gén 15Ron
  Fel­nőtt fel­ár 30 per­cen­ként: Hét­köz­ben 5Ron Hét­vé­gén 5Ron
  Gye­rek fel­ár 30 per­cen­ként Hét­köz­ben 3Ron Hét­vé­gén 3Ron
  Fit­ness be­lé­pő: Hét­köz­ben 10Ron Hét­vé­gén 10Ron

  Egy na­pos bér­let*
  Fel­nőtt: Hét­köz­ben 35Ron Hét­vé­gén 45Ron
  Gye­rek/​Nyug­dí­jas: Hét­köz­ben 25Ron Hét­vé­gén 35Ron
  5 na­pos bér­let**
  Fel­nőtt: Hét­köz­ben 100Ron Hét­vé­gén - Ron
  Gye­rek/​Nyug­dí­jas: Hét­köz­ben 60Ron Hét­vé­gén - Ron

  He­lyi hó­na­pos bér­let***
  Fel­nőtt hó­na­pos bér­let: 150Ron
  Gye­rek hó­na­pos bér­let: 100Ron
  Fit­ness bér­let: 100Ron